flaga UE

Europa będzie jeszcze bardziej zielona i cyrkularna

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Europa ma być jeszcze bardziej zielona, jej przemysł jeszcze bardziej konkurencyjny, a gospodarka realizować idee obiegu zamkniętego.

Komisja Europejska przedstawiła nową strategię, która ma pomóc europejskiemu przemysłowi w zrealizowaniu podwójnej transformacji i osiągnięciu neutralności klimatycznej, a także przyjęciu wiodącej roli w sektorze cyfrowym. Komisja przyjęła też plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

Celem strategii jest dążenie do zwiększenia konkurencyjności Europy i jej strategicznej autonomii w czasach, gdy zmieniają się układy sił geopolitycznych, a globalna konkurencja staje sie coraz ostrzejsza.

Nowa europejska polityka przemysłowa

W pakiecie inicjatyw KE przedstawiła nowe podejście do europejskiej polityki przemysłowej, mocno zakorzenione w europejskich wartościach oraz tradycji społecznej gospodarki rynkowej. Przewidziano w nim szereg działań, których celem jest wzmocnienie wszystkich podmiotów europejskiego przemysłu, w tym dużych i małych przedsiębiorstw, a także innowacyjnych startupów, ośrodków badawczych, usługodawców, dostawców i partnerów społecznych.

Celem ukierunkowanej strategii na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczenie biurokracji. Ma ona ponadto ułatwić licznym europejskim MŚP prowadzenie działalności gospodarczej na jednolitym rynku i poza nim, uzyskiwanie dostępu do finansowania, a także odegranie wiodącej roli na drodze prowadzącej do cyfrowej i zielonej transformacji.

W zaprezentowanej inicjatywie przewidziano również konkretne działania mające na celu wyeliminowanie przeszkód w sprawnym funkcjonowaniu jednolitego rynku – najmocniejszego atutu Europy, który pozwala wszystkim naszym przedsiębiorstwom rozwijać się i konkurować, czy to w Europie, czy też poza nią.

Europejski przemysł jest motorem wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. – Najlepsze wyniki osiąga wtedy, gdy wykorzystuje swoje najsilniejsze punkty: swoich ludzi, ich idee, talenty, różnorodność i przedsiębiorczość. Jest to ważne jak nigdy dotąd, Europa wkracza bowiem na drogę ambitnej transformacji ekologicznej i cyfrowej w świecie, który jest coraz mniej stabilny i przewidywalny. Europejski przemysł ma do dyspozycji wszystko, co jest niezbędne do przyjęcia wiodącej roli, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by udzielić mu wsparcia.

Z kolei Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, zauważył: – Europa ma najsilniejszy przemysł na świecie. Nasze przedsiębiorstwa, zarówno duże jak i małe, zapewniają nam pracę, dobrobyt i strategiczną autonomię. Zarządzanie transformacją ekologiczną i cyfrową oraz unikanie uzależnienia od zewnętrznych czynników w nowym kontekście geopolitycznym wymaga radykalnej zmiany; ta zmiana musi zacząć się już teraz.

Nowy plan działania UE dotyczący GOZ

Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma być to jeden z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu – programu działań na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Nowy plan działania obejmuje środki dotyczące całego cyklu życia produktów. Jego celem jest dostosowanie naszej gospodarki do zielonej przyszłości, wzmocnienie naszej konkurencyjności przy jednoczesnej ochronie środowiska i zapewnieniu konsumentom nowych praw.

Opierając się na pracach trwających od 2015 r., w nowym planie skoncentrowano się na projektowaniu i produkcji pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zapewnić jak najdłuższe wykorzystywanie raz użytych zasobów w unijnej gospodarce. Plan i podjęte w nim inicjatywy zostaną opracowane przy ścisłym zaangażowaniu środowiska biznesu i zainteresowanych stron.

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., ochronić nasze środowisko naturalne i wzmocnić gospodarczą konkurencyjność, potrzebujemy gospodarki o obiegu w pełni zamkniętym – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu. – Obecnie nasza gospodarka jest nadal w dużej mierze linearna, jedynie 12 proc. surowców wtórnych i zasobów ponownie trafia do gospodarki. Wiele produktów psuje się zbyt łatwo, nie można ich ponownie użyć, naprawić ani poddać recyklingowi, lub są to wyroby jednorazowego użytku. Istnieje ogromny potencjał, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów, który należy wykorzystać. W ramach przedstawionego dziś planu podejmujemy działania mające na celu zmianę sposobu, w jaki wytwarzane są produkty, oraz wzmocnienie pozycji konsumentów, tak aby mogli oni dokonywać zrównoważonych wyborów dla własnego dobra i dla dobra środowiska.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius dodał: – Mamy tylko jedną Ziemię, a do roku 2050 będziemy konsumować tak, jak byśmy ich mieli trzy. Nowy plan wprowadzi obieg zamknięty do naszego codziennego życia i przyspieszy zieloną transformację naszej gospodarki. Proponujemy zdecydowane działania mające na celu zmiany odnoszące się do początkowego ogniwa łańcucha zrównoważoności – projektowania produktów. Działania ukierunkowane na przyszłość stworzą możliwości dla przedsiębiorstw i nowe miejsca pracy, nadadzą nowe prawa konsumentom europejskim, pozwolą na wykorzystanie innowacji i cyfryzacji, a także zapewnią, że nic się nie będzie marnować, jak to się dzieje w przyrodzie.

W ramach przedstawionego dzisiaj planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który stanowi część strategii przemysłowej UE, zaproponowano środki mające na celu:

 • zapewnienie, by zrównoważone produkty stały się normą w UE. Komisja zaproponuje przepisy dotyczące polityki zrównoważonych produktów, aby zapewnić, by produkty wprowadzane do obrotu w UE były bardziej trwałe, łatwiejsze do ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu i w jak największym stopniu wykorzystywały materiały pochodzące z recyklingu zamiast surowców pierwotnych. Produkcja wyrobów jednorazowego użytku zostanie ograniczona, wyeliminowane zostanie przedwczesne skracanie cyklu życia produktów, a niszczenie niesprzedanych dóbr trwałego użytku – zakazane.
 • wzmocnienie pozycji konsumentów. Konsumenci będą mieli dostęp do wiarygodnych informacji na temat takich kwestii, jak możliwość naprawy i trwałość produktów, co pomoże im w dokonywaniu zrównoważonych środowiskowo wyborów. Konsumenci odniosą korzyści z rzeczywistego „prawa do naprawy”.
 • skupienie się na sektorach, w których wykorzystuje się najwięcej zasobów i w których potencjał zastosowania obiegu zamkniętego jest wysoki. Komisja podejmie konkretne działania dotyczące:
  • elektroniki i sprzętu ICT – „inicjatywa dotycząca urządzeń elektronicznych o zamkniętym cyklu życia” przyczyni się do wydłużenia cyklu życia produktów, poprawy zbierania i przetwarzania odpadów
  • baterii i pojazdów – nowe ramy regulacyjne dotyczące baterii w celu wzmocnienia zrównoważoności i pobudzenia potencjału baterii w zakresie obiegu zamkniętego
  • opakowań – nowe obowiązkowe wymogi dotyczące tego, co jest dozwolone na rynku UE, w tym ograniczenie (nadmiernego) pakowania
  • tworzyw sztucznych – nowe obowiązkowe wymogi w odniesieniu do zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, a także zwrócenie szczególnej uwagi na mikrodrobiny plastiku, a także na biopochodne tworzywa sztuczne oraz tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji
  • wyrobów włókienniczych – nowa strategia UE na rzecz wyrobów włókienniczych w celu wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności w sektorze oraz pobudzenia rynku wtórnego wykorzystania wyrobów włókienniczych
  • budownictwa i budynków – kompleksowa strategia na rzecz zrównoważonego środowiska zbudowanego promująca zasady obiegu zamkniętego odnośnie do budynków
  • żywności – nowa inicjatywa ustawodawcza w sprawie zastąpienia w usługach spożywczych jednorazowych opakowań żywności, naczyń i sztućców przez produkty wielorazowego użytku
 • zmniejszenie ilości odpadów. Działania skupią się na całkowitym uniknięciu problemu odpadów poprzez ich przekształcanie w surowce wtórne wysokiej jakości w ramach dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych. Komisja zbada możliwość ustanowienia zharmonizowanego na poziomie unijnym modelu selektywnego zbierania odpadów i ich oznakowania. Plan działania przewidujący szereg środków mających na celu ograniczenie do minimum wywozu odpadów z UE i rozwiązania problemu nielegalnego przemieszczania odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *