Henkel notuje dobre wyniki

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

W trzecim kwartale Henkel zanotował dobre wyniki. Tym samym podtrzymał prognozy finansowe na rok obrotowy 2018.

W utrzymujących się trudnych warunkach rynkowych, mimo niekorzystnego wpływu kursów walut i wyższych cen surowców, zdołaliśmy zwiększyć przychody ze sprzedaży, zyski oraz rentowność. Do pozytywnych wyników przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel. – Spółka odnotowała wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, głównie za sprawą sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu). Również nasz segment dóbr konsumpcyjnych zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018 mieliśmy do czynienia z niesprzyjającym otoczeniem gospodarczym. Na skutek negatywnego wpływu różnic kursowych wypracowane przez Grupę przychody ze sprzedaży zmniejszyły się w omawianym okresie o ponad 900 mln euro. Mimo to Henkel znowu odnotował rentowny wzrost. Stawiamy sobie za cel konsekwentną realizację priorytetów strategicznych firmy – powiedział Hans Van Bylen.

Podtrzymanie prognozy wyników na rok obrotowy 2018

Henkel podtrzymuje prognozę wyników na rok obrotowy 2018 i oczekuje wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym na poziomie 2%-4%. W sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) Henkel podtrzymuje prognozę organicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży o 4% do 5%. Oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży sektora Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym także nie uległy zmianie – spodziewany jest wzrost na poziomie 0%-2%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) przewidywany wzrost to nadal 2% do 4%.

W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) nadal oczekuje się poprawy tego wskaźnika do wysokości ok. 18% w ujęciu rok do roku. Według firmy Henkel do tak dobrego wyniku przyczynią się wszystkie trzy sektory biznesowe. Henkel podtrzymuje swoje oczekiwania co do wzrostu skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną pomiędzy 3% a 6%.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za trzeci kwartał 2018 r.

Przychody ze sprzedaży za trzeci kwartał 2018 r. osiągnęły poziom 5,037 mld euro, rosnąc w ujęciu nominalnym o 1,1% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła – o 2,7%. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 1,6%. Jednak na skutek niekorzystnych różnic kursowych przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 3.2%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym o 3,8%. Sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,5%. Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował solidny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 2,5%.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 6,8%. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych zmalały w ujęciu organicznym o 0,1% i ukształtowały się na podobnym poziomie, jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

W regionie Europy Zachodniej odnotowano dodatnią dynamikę sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,6%, natomiast w regionie Europy Wschodniej wzrost ten wyniósł aż 7,1%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie zanotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, o 13,1%. W regionie Ameryki Północnej przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym nieco spadły – o 0,8%. W Ameryce Łacińskiej odnotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, o 11,5%, a w regionie Azji i Pacyfiku o 1,2%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) zwiększył się o 3,3%, z 897 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku do poziomu 926 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) znacznie wzrosła, o 0,4 p.p., do poziomu 18,4%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 2,6%, z kwoty 1,54 euro w III kw. 2017 r. do 1,58 euro w III kw. 2018 r.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 6,6%, co oznacza wzrost w stosunku do poziomu odnotowanego w trzecim kwartale 2017 r. (5,6%).

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W trzecim kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3,8%. W ujęciu nominalnym sprzedaż pozostała na poziomie z poprzedniego roku, czyli 2,373 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 2,7% i wyniósł 466 mln euro. Bardzo wyraźny wzrost, o 0,5 p.p., do 19,6% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

Sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,5%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 5,5%, do poziomu 993 mln euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 182 mln euro, co oznacza wzrost o 6,7%. Istotny wzrost, o 0,2 p.p., do 18,3% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

W trzecim kwartale roku sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 2,5%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 0,3%, do kwoty 1,641 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 294 mln euro, bez zmian w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,9%, również bez zmian w ujęciu rok do roku.

Dobre wyniki działalności w trzech kwartałach 2018 r.

Wartość sprzedaży zrealizowanej przez Henkel w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 15,015 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła o 2,4%. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -6,0%.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 1,3%, z 2,660 mld euro do 2,694 mld euro.

Istotny wzrost – z 17,6% do 17,9% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 2,0%, z kwoty 4,50 euro do 4,59 euro.

W ciągu trzech kwartałów 2018 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 4,6%. Skorygowana rentowność sprzedaży wykazała dodatnią dynamikę, osiągając poziom 18,9%.

Na sprzedaż w segmentach dóbr konsumpcyjnych niekorzystny wpływ wywarły zakłócenia w dostawach, które wystąpiły w regionie Ameryki Północnej. Sektor Beauty Care (kosmetyki) odnotował niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wykazała dodatnią dynamikę, osiągając poziom 17,7%. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 1,6%. Bardzo wyraźny wzrost, do 18,1%, odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na 30 września 2018 r. wyniosła -3,248 mld euro (31 grudnia 2017 r.: -3,225 mld euro).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.